Nekoliko reči o četvrtoj igri – ILI-ILI

Igra se sastoji od osam parova. Od dva ponuđena pojma u paru, igrač treba da odabere onaj koji zadovoljava zadati kriterijum.

Ukoliko igrač da tačan odgovor, ima prednost pri biranju tačnog odgovora u narednom paru. Ukoliko igrač da pogrešan odgovor ili ga ne da uopšte, njegovom protivniku se na rešavanje daje ili isti par ukoliko mu ranije nije postavljan, ili naredni par.

Za svaki ispravno spojen par igrač se nagrađuje sa 2 poena, dok se netačan odgovor ne kažnjava.